Privacy en AVG

Privacy verklaring Stg. MIjnGeld

Waar in deze privacy verklaring wordt gesproken van uw persoonsgegevens en privacy, zijn daaronder begrepen de persoonsgegevens en de privacy van degene die u vertegenwoordigt als bewindvoerder.

Wanneer u Stichting MijnGeld verzoekt in overeenstemming met de bepalingen uit deze beheerovereenkomst het financiële beheer te voeren, kan de stichting gegevens van u en van degene die u vertegenwoordigt als bewindvoerder verwerken. Het spreekt voor zich dat Stichting MijnGeld in het kader van deze verwerkingen uw privacy waarborgt en respecteert door naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG) die per 25 Mei 2018 van kracht wordt.
De Wet bescherming persoonsgegevens zal dan niet meer gelden. Dit betekent onder andere dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden als uiteengezet in deze privacy verklaring, uw persoonsgegevens door Stichting MijnGeld beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Stichting MijnGeld zal uw gegevens nooit doorverkopen of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien Stichting MijnGeld hier wettelijk toe verplicht wordt of derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de verplichtingen jegens u.

Stichting MijnGeld verzamelt en verwerkt uw informatie binnen de kaders van haar functie als beschermingsbewindvoerder met als doel haar taken gedegen te kunnen uitvoeren(artikel 6 lid 1 sub b, c en d AVG).

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen (recht op “vergetelheid” artikel 17 AVG). Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Uw verzoek kunt u richten aan Stichting MijnGeld, t.a.v. functionaris van de gegevensverwerking, postbus 125, 6400 AC Heerlen. U kunt ook mailen naar fvdg@stichtingmijngeld.nl.

Stichting MijnGeld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Van iedere wijziging zult u schriftelijk op de hoogte worden gesteld.